§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Horsens Parkour Club, forkortet HPC.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune
Stk. 3. Foreningen er medlem af DGI Sydøstjylland.

§ 2 Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
a. at skabe aktiviteter, til alle aldersgrupper, inde for parkour og free-running

§ 3 Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første kvartal.
Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingens fastsatte kontingent

§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsordenen ved annoncering til medlemmer ved e-mail og på klubbens hjemmeside.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som er fyldt 18 år, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldet kontingent.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af stemmetællere

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskabsaflæggelse
4.Behandling af indkomne forslag
5.Fastlæggelse af kontingent
6.Godkendelse af budget
7.Valg + valg udvalg

•Formanden vælges direkte mens resten af bestyrelsen konstituerer sig selv (Formanden er på valg lige år. Kassereren ulige år.
•1 suppleant
•2 revisorer og en revisorsuppleant
•1. Eventuelt
•Kasserer
Stk. 5. Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når der begæres af blot én mødedeltager

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Forenings daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af¬ maksimum 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en et-årig periode, således at der hvert år vælges 3 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsordenen, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg /pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningen medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver idrætsarbejde for unge i Horsens Kommune efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11 Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 30.06.2010

Dirigentens underskrift

Standardvedtægter for en forening
Ovenstående er et vedtægtsforslag for en lokaleforening. Er der tale om en amts-, regional- eller landsforening med tilhørende lokalforeninger eller enheder, vil vedtægterne følgelig blive mere omfattende. Nedenstående skabelon kan dog benyttes som udgangspunkt.